English startpage

Startside Skåtøy Vel

Lover

Styre og komitéer

Historie

Skjærgårds-bølgen

Ungdoms-klubben

 

 

Startside Kragerø kystperlene

Kontakt oss via epost

       
  Skåtøy Vels lover    
       
 

Formålsparagraf

 1. Foreningens navn er Skåtøy Vel

 2. Samle øya til å virke for våre sosiale og økonomiske interesser, arbeide for framgang og trivsel, vekke interesse for kultur, velferd og samarbeid, og ved eventuelle henvendelser være øyas talerør.

 3. (Strøket etter vedtak av årsmøte -97, sak 4.)

 4. Holde foreningen helt partipolitisk nøytral.

Vedtekter

§1

 1. Alle som har fylt 15 år, kan bli medlemmer. Bare fastboende har adgang til tillitsverv.

 2. Kontingenten fastsettes av årsmøtet for 3 år av gangen, og betales forskuddsvis mot kvittering, og går til foreningens driftsutgifter.

 3. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 år, mister sitt medlemsskap inntil skyldig kontingent er betalt

§2

 1. Foreningen ledes av et styre bestående av formann, nestformann, sekretær, kasserer og et styremedlem.

 2. Formannen velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Nestformann, sekretær og kasserer velges i styrets midte. Sammen med styremedlemmet velges disse for 2 år av gangen, men således at to av medlemmene utgår hvert år. Har et medlem eller komitemedlem fungert i 2 år eller mer, kan det påberope seg rett til å holdes utenfor den samme komite (styret) like mange år som det tidligere fungerte.

 3. Årsmøtet velger 2 vararepresentanter med møterett til styremøter.

 4. Medlemmer av styret skal være fastboende.

 5. Formannen eller den møtet velger, styrer møtene i foreningen, og er ansvarlig for at de saker som foreligger, blir behandlet.

 6. Sekretær fører moteprotokoll, utarbeider årsberetning og er ansvarlig for foreningens arkiv.

 7. Kasserer fører foreningens regnskap, medlemsfortegnelse, påser at medlemskontingenten blir innbetalt og legger regnskapet fram for årsmøtet i revidert tilstand.

 8. Revisor med varamann velges av årsmøtet for 2 år av gangen.

 9. Valgkomite bestående av 3 personer velges av årsmøtet for 2 år av gangen.

 10. Alle styremedlemmer eller deres personlige varamenn må være tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig.

 11. Alle viktige saker framlegges for medlemmene.

§3

 1.  Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, eller minst 10 medlemmer krever det, og med 8 dag-ers varsel.

 2. Årsmøtet avholdes medio/ultimo mars:
  1 Årsmelding
  2 Regnskap
  3 Rapporter fra nedsatte komiteer og utvalg
  4 Innkomne saker
  5 Valg
  Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 av de stemmeberettigede medlemmene er tilstede. Såframt ordinært årsmøte ikke er beslutningsdyktig, berammes et nytt møte med 1 ukes varsel. Møtet er da beslutningsdyktig uansett frammøte. Saker som ønskes behandlet, må være innkommet skriftlig til styret minst 8 dager før årsmøtet.

 3. Det ordinære årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel.

 4. Innkallelse til møte og årsmøte skjer ved annonsering og oppslag. Saksliste på oppslag.

 5. Alle vedtak og valg blir avgjort ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme

 6. Nye prosjekter/tiltak med kostnadsramme over kr. 20.000,- krever 2/3 flertall

 7. Såfremt det fra årsmøtet ikke foreligger spesielle vedtak, har alle adgang til foreningens møter. Bare fastboende medlemmer har stemmerett. Fullmakts stemmer er ikke tillatt.

 8. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

 9. Styremøte blir holdt foran hvert medlemsmøte, eller når styret finner det nødvendig.

§4

Endring av lovene eller tilleggslovene kan kun skje av årsmøtet og med 2/3 flertall.

§5

Blir det tvist om hvordan lovene kan forstås, blir det styrets kjennelse som står ved makt, inntil den omtvistede paragraf er forandret av årsmøtet med 2/3 flertall.

§6

Medlemmer som bevisst arbeider foreningen imot, og som ikke overholder 1. pkt. 3, skal utelukkes av foreningen.

$7

Foreningens oppløsning kan kun foretas av årsmøtet. Forslag herom må minst foreligge 2 måneder i forveien og kunngjort 1 måned i forveien med skriftlig beskjed til hvert medlem. 2/3 av foreningens medlemmer må være frammøtt. Det kreves 2/3 flertall av de frammøtte for oppløsning. I tilfelle foreningens oppløsning, omgjøres foreningens midler i kontanter. Disse skal i helhet tilfalle kretsen

 
       
 

Tilbake til Skåtøy Vels startside

Tilbake til Kragerø-kystperlenes startside