English startpage

Startside Kragerø kystperlene

Startside Skåtøy Vel

Vedtekter

Styre og komitéer

Historie

Skjærgårds-bølgen

Ungdoms-klubben

 

 

 

Kontakt oss via epost

       
  Vedtekter for Skåtøy Vel

NY UTGAVE 2016

(Sist endret på ekstraordinært årsmøte 2016 - innholdet av denne sida kan lastes ned her)

 
   
 

§1 FORENINGENS FORMÅL:

Arbeide for å opprettholde og videreutvikle fast bosetning på Skåtøy ved:

         Å samle øya til å virke for våre sosiale og økonomiske interesser.

         Å arbeide for framgang og trivsel.

         Å vekke interesse for kultur, velferd og samarbeid.

         Å være øyas talerør ved eventuelle henvendelser.

§2. MEDLEMSKAP

a.      Foreningens navn er SKÅTØY VEL.

b.      Foreningen skal være partipolitisk nøytral og er åpen for alle over 15 år med tilknytning til Skåtøy som vil bidra til å fremme foreningens formål.

c.      Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§3. STYRET OG ANNEN LEDELSE

a.      Foreningen ledes av et styre.

Styret består av minst 5 medlemmer (leder, nestleder sekretær, kasserer og styremedlem). Medlemmer av styret skal være fastboende

b.      Styret velges av årsmøtet.  

Styrets medlemmer skal, hvis mulig, velges slik at styret alltid har 2 medlemmer med minst 1 års virketid. 

Årsmøtet kan gi styret anledning til å konstituere seg selv.

c.      Årsmøtet velger 2 varamedlemmer.

Varamedlemmer kan møte på styremøter, men har kun stemmerett ved frafall i styret.

d.      Hvis styre/vara medlemmer trekker seg, gis styret anledning til å oppnevne nye vararepresentanter uten å avholde ekstraordinært årsmøte. 

e.      Revisor velges av årsmøtet for 2 år.

f.       Valgkomité bestående av minst 2 personer velges av årsmøtet

g.      Lederen eller den møtet velger, styrer årsmøtet, og er ansvarlig for at de sakene som foreligger blir behandlet og protokollert.

h.      Styret utarbeider årsberetning, årsregnskap og sørger for at regnskapet blir lagt fram for årsmøtet i revidert stand.

i.       Styret har ansvaret for foreningens drift herunder; medlemsfortegnelse, kontingentinnbetalinger, styreprotokoller og foreningens arkiv.

j.       Styret er beslutningsdyktig når 4 av medlemmene eller deres vararepresentanter er til stede. Leder eller nestleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

k.      Alle viktige saker skal framlegges for medlemmene.

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig; eller når minst 10 medlemmer krever det, og innkalles med minst 8 dagers varsel. 

§ 4. ÅRSMØTET

a.      Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

b.     Årsmøtet avholdes så tidlig som mulig helst innen utgangen av februar og skal behandle: 

1.      Årsmelding. 

2.      Regnskap i revidert stand

3.      Rapporter fra nedsatte komiteer og utvalg

4.      Innkomne saker

5.      Fastsette kontingent og økonomiske rammer for styret for neste år.

6.      Valg  

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 av de stemmeberettigede medlemmene er til stede.

Såframt ordinært årsmøte ikke er beslutningsdyktig, berammes et nytt møte med 1 ukes varsel. Møtet er da beslutningsdyktig uansett frammøte. Saker som ønskes behandlet må være innkommet skriftlig til styret minst 8 dager før årsmøtet

Sakslisten gjøres tilgjengelig før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan fremmes av styret eller hvis 20 av medlemmene ønsker det

c.     Årsmøter innkalles med 14 dagers varsel ved bekjentgjøring på en hensiktsmessig måte.

d.     Med unntak nevnt i § 5, 6 og 7 blir alle vedtak og valg avgjort ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder eller nestleder dobbeltstemme. 

§5. FORENINGS MØTER

a.      Kun medlemmer har adgang til foreningens medlemsmøter og årsmøter.  Fullmakt er ikke tillatt. Styret kan invitere deltagere som ikke er medlemmer.

b.      Styremøte holdes før medlemsmøter, eller når styret finner det nødvendig. Styret kan fatte og iverksette vedtak innenfor økonomiske rammer fastsatt av årsmøtet.

c.      Et medlemsmøte kan fatte vedtak innenfor en kostnadsramme på kr. 30 000,- ved alminnelig flertall. Ved vedtak ut over dette beløp kreves det 2/3 flertall. 

§6. VEDTEKTENES GYLDIGHET

a.      Endring av vedtekter kan kun skje av årsmøtet, og med 2/3 flertall.  

b.      Blir det tvist om hvordan vedtektene skal tolkes, er det styrets tolkning som står ved makt, inntil den omtvistede paragraf behandles på neste årsmøtet

§7 OPPLØSNING

Foreningens oppløsning kan kun foretas av årsmøtet. Forslag må foreligge minst 2 måneder i forveien og kunngjøres minst 1 måned i forveien på en  hensiktsmessig måte. To tredjedeler av foreningens medlemmer må være frammøtt. Det kreves 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer for oppløsning. I tilfelle foreningens oppløsning, fordeles foreningens verdier i sin helhet i henhold til foreningens formål for Skåtøys og øydistriktets beste.

 

   
 

Tilbake til Skåtøy Vels startside

Tilbake til Kragerø-kystperlenes startside